Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Wałbrzychu
Kalendarz
Czerwiec 2019
P W Ś C P S N
« Lut    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Fotki

admin

Przedmiot zamówienia: Dostawa(zakup) fabrycznie nowego (wcześniej nierejestrowanego) samochodu do świadczenia usług odbioru prania i przewozu obsługi Zakładu Aktywności Zawodowej – Zakładu Usługowego „Nadzieja” w Wałbrzychu
Numer ogłoszenia: 1/2015 ; data zamieszczenia: 20.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 1. 1) NAZWA I ADRES
  Zakład Aktywności Zawodowej –Zakład Usługowy “Nadzieja”

Ul. Mickiewicza 24, 58-300 Wałbrzych, Polska

.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://sdir.org.pl

 

 1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: organizacja pozarządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa(zakup) fabrycznie nowego (wcześniej nierejestrowanego) samochodu do świadczenia usług odbioru prania i przewozu obsługi Zakładu Aktywności Zawodowej – Zakładu Usługowego „Nadzieja” w Wałbrzychu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówiony pojazd powinien spełniać następujące warunki techniczne:

Zamówiony pojazd powinien spełniać następujące warunki techniczne: sześcioosobowy (5 osób + kierowca), rok produkcji 2015, moc silnika :minimum 115 kW, pojemność silnika : od 1600 cm3 do 2000 cm3, skrzynia biegów manualna 6 – biegowa, silnik na olej napędowy, kolor – srebrny metalizowany. W wyposażeniu standardowym musi się znajdować: wspomaganie układu kierowniczego, zamek centralny sterowany falami radiowymi, trzecie światło hamowania, światła do jazdy dziennej, koło zapasowe, dodatkowe ogumienie zimowe, poduszka powietrzna kierowcy, siedzenie kierowcy regulowane, zagłówek kierowcy regulowany na wysokość, podłokietnik kierowcy, drzwi przesuwane po prawej stronie, szyby otwierane elektrycznie w drzwiach przednich, składane fotele pasażera wraz ze schowkiem na dokumenty, Wyposażenie dodatkowe : regulowana kolumna kierownicy, kierownica wielofunkcyjna, komputer pokładowy, głośniki z przodu, radio z zestawem głośnomówiącym BlueTooth, elektryczne sterowane i podgrzewane lusterka boczne, alarm antywłamaniowy, klimatyzacja manualna,  hak holowniczy kulowy, siedzenie pasażera dwuosobowe, okno stałe w ścianie bocznej/drzwiach , stopień z tyłu pojazdu, drugi rząd siedzeń – kanapa 3 osobowa i pasy bezpieczeństwa trzypunktowe, dodatkowe zabezpieczenie podłogi w przedziale ładunkowym, demontowana ściana grodziowa za II rzędem siedzeń, dokumentacja w języku polskim, dopuszczenie jako pojazd użytkowy w UE Odległość do serwisu do 30 km od siedziby zakładu, przegląd co 40 000 km

 

II.1.4) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 

28 grudnia 2015 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający na podstawie art.45 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowy postępowaniu.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O zamówienie mogą ubiegać się oferenci którzy spełniają wymagania art.22 ustawy o Prawo zamówień publicznych oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na mocy art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W chwili złożenia oferty są w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych przez wykonawców oświadczeń.

III.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych przez wykonawców oświadczeń.

III.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych przez wykonawców oświadczeń.

III.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych przez wykonawców oświadczeń.

III.6) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.6.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.6.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 90 %
 • 2 – odległość do serwisu – 10 %

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:  http://sdir.org.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Usługowy „Nadzieja” w Wałbrzychu

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.12.2014 godzina 12:00, miejsce: Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Usługowy „Nadzieja” ul. Mickiewicza 24

 

IV.4.5) Termin związania ofertą: 28 grudnia 2015 r.

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania:

 Finansowany ze środków PFRON.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

W dniu 16-05-2014 Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej wspierane przez Urząd Miasta Wałbrzycha oraz PFRON zorganizowało w Galerii Victoria I Integracyjny Konkurs Pięknego Czytania. Wśród lektorów byli obecni Uczniowie wałbrzyskich szkół, szkół specjalnych, warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy, Straży miejskiej, reprezentacja związku niewidomych. Zmagania umiliły występy artystyczne w wykonaniu Uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy SDiR ZSZS, Uczniów Miejskiej Szkoły Podstawowej w Szczawnie – Zdroju, oraz Uczennice Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych. W konkursie zwycięzcami byli wszyscy, którzy pomimo wszelkich trudności, odważyli się wystąpić przed publicznością.